Home Politica de garanție

Politica de garanție


 

Produsele comercializate pe Website beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Astfel, pentru Produsele comercializate, EVALIGHT acordă:

 

(a)    o garanție legală de conformitate de 2 (doi) ani pentru Consumatori, în cadrul căreia EVALIGHT va răspunde față de Consumatori, în condițiile legii, pentru orice neconformitate care există în momentul livrării Produsului și care este constatată în termen de 2 ani de la data respectivă.

 

(b)   o garanție de 1 (un) an pentru Cumpărătorii care nu sunt Consumatori, care se va acorda în condițiile stabilite în certificatul de garanție și în acești Termeni și Condiții.

 

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 (doi) ani, termenul de garanție se reduce la această durată.

 

Termenul de garanție se calculează de la livrarea Produsului.

 

Produsele comercializate pe Website sunt însoțite de Certificatul de garanție care va fi pus la dispoziția Cumpărătorului la momentul livrării Produsului, în format tipărit. Lipsa certificatului de garanție trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția Produsului, prin e-mail la office[at]elitedesign.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare. EVALIGHT nu eliberează duplicate pentru certificatul de garanție. Consumatorii au dreptul să solicite ca certificatul de garanție să le fie oferit în scris sau pe orice alt suport durabil (în format electronic).

 

Garanția comercială oferită de EVALIGHT nu afectează drepturile de care Consumatorii beneficiază în virtutea legii. 

 

1.1.      Condiții de acordare și de pierdere a garanției

 

Condiții de acordare a garanției:*

 

(i)               Garanția se acordă în măsura în care toate condițiile de acordare din certificatul de garanție și acești Termeni și condiții sunt îndeplinite.

(ii)              În cazul Consumatorilor, garanția legală de conformitate se acordă în conformitate cu prevederile O.U.G. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri și celelalte acte normative în vigoare.

(iii)            Garanția privește Produsul, în integralitatea sa așa cum a fost livrat Cumpărătorului, nu piesele ori subansamblele sale și nu se extinde asupra accesoriilor, pieselor adăugate sau schimbate de Cumpărător ulterior achiziționării Produsului și nici asupra consumabilelor.

(iv)            Cumpărătorul are obligația de a păstra certificatul de garanție, factura și dovada plații (chitanța, bon fiscal etc.). Garanția se va acorda exclusiv în baza certificatului de garanție în original și a facturii fiscale/ dovezii plății.

(v)             Viciile aparente - neconformități existente la data livrării și care puteau fi descoperite, fără cunoștințe speciale, printr-o verificare normală (de ex., zgârieturi, ciobiri, desprinderi de vopsea, elemente sau accesorii lipsă, rupturi ale elementelor sau alte deteriorări vizibile) care nu au fost aduse la cunoștința EVALIGHT în termen de 5 zile de la livrare nu constituie obiectul garanției (a se vedea secțiunea ”Recepția produselor și neconformități” de mai sus).

(vi)            Nu constituie o neconformitate nemulțumirile legate de aspect, culoare, textura materialului sau altele asemenea.

(vii)          Produsele comercializate de EVALIGHT sunt destinate uzului casnic; nu se acordă garanție dacă aceste Produse sunt utilizate în alte scopuri decât cele casnice.

 

*prevederile din această secțiune nu afectează drepturile Consumatorilor stabilite prin lege.

 

Garanția se pierde, EVALIGHT fiind exonerată de obligațiile sale privind garanția, în oricare dintre situațiile de mai jos:

 

(i)               dacă lipsa de conformitate se datorează Cumpărătorului sau unor terțe persoane pentru care EVALIGHT nu este ținută să răspundă potrivit legii (cu titlu exemplificativ: manipulare necorespunzătoare, păstrarea Produsului în condiții improprii, expunerea Produsului la acțiunile substanțelor chimice, corozive sau la intemperii, folosirea Produsului în alt mod decât potrivit destinației acestuia, nerespectarea instrucțiunilor la manipularea, instalarea, punerea în funcțiune, transportul, depozitarea și utilizarea Produselor  etc.);

(ii)              acolo unde instrucțiunile de utilizare sau dispozițiile legii impun montarea Produselor de către personal autorizat, nerespectarea acestei condiții va duce la pierderea garanției; Cumpărătorul trebuie să poată face dovada montării Produsului de către personal autorizat;

(iii)             în caz de modificare / desigilare / reparare a Produsului efectuată de către Cumpărător sau de către persoane fizice sau juridice neautorizate de către EVALIGHT;

(iv)             dacă lipsa de conformitate se datorează unor variații anormale de tensiune sau unei racordări electrice greșite;

(v)              utilizarea Produsului în alt regim decât cel casnic (de exemplu, în regim industrial);

(vi)             în alte cazuri prevăzute în Certificatul de garanție al produsului;

 

1.2.      Remediile posibile în perioada de garanție

 

Pe durata garanției Cumpărătorii pot beneficia de următoarele remedii:

 

a)    aducerea Produsului la conformitate

 

Cumpărătorul va beneficia de reparația Produsului defect sau, atunci când reparația este imposibilă sau ar impune companiei EVALIGHT costuri disproporționate, Cumpărătorul va beneficia de înlocuirea Produsului defect. Cumpărătorul nu poate pretinde înlocuirea Produsului defect dacă această măsură este imposibilă sau, în comparație cu măsura reparației, ar impune companiei EVALIGHT costuri disproporționate.

 

Reparația sau înlocuirea se fac fără costuri, în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul în care EVALIGHT a fost informată cu privire la neconformitate (în cazul Consumatorilor) sau din momentul predării Produsului defect către EVALIGHT (în cazul Cumpărătorilor care nu sunt consumatori).

 

Pentru a beneficia de reparare sau înlocuire, Cumpărătorul trebuie să trimită (în interiorul termenului de garanție) o descriere a lipsei conformității, prin e-mail la office[at]elitedesign.ro împreună cu copia facturii de achiziție și cu dovezile aferente neconformității reclamate (fotografii, înregistrări video etc.). Consumatorii vor avea obligația să pună Produsele neconforme la dispoziția EVALIGHT, care le va prelua pe propria cheltuială iar Cumpărătorii care nu sunt consumatori vor expedia Produsul defect la depozitul EVALIGHT.

 

Pentru a beneficia de garanție este obligatorie prezentarea facturii de achiziție, în copie și a Certificatului de garanție, în original, care va însoți Produsul defect.     

 

În caz de reparație, pentru Consumatori, termenul de garanție legală de conformitate se prelungește cu timpul de nefuncționare a Produsului iar în caz de înlocuire, pentru Produsul care înlocuiește Produsul neconform, termenul de garanție legală de conformitate începe să curgă de la data înlocuirii. Aceste prevederi se aplică doar Consumatorilor.

 

EVALIGHT poate refuza să aducă în conformitate Produsul dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri disproporționate, caz în care Cumpărătorul va beneficia de celelalte remedii de mai jos.

 

b)    reducerea proporțională a prețului sau încetarea Contractului

 

Consumatorul are dreptul să obțină o reducere proporțională a prețului sau încetarea Contractului, în oricare dintre următoarele cazuri: EVALIGHT a refuzat reparația sau înlocuirea, EVALIGHT nu a reparat/ înlocuit Produsul în termen, se constată o neconformitate, în pofida eforturilor EVALIGHT de a o remedia, neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a Contractului, EVALIGHT a declarat că nu va aduce Produsul în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru Consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

 

Cumpărătorul care nu are calitatea de consumator poate obține o reducere proporțională a prețului sau încetarea Contractului doar dacă nu beneficiază nici de reparația Produsului și nici de înlocuirea sa în termen de 15 zile de la predarea Produsului către EVALIGHT.

 

Cumpărătorul nu are dreptul de a obține încetarea Contractului dacă neconformitatea este minoră.

 

Cumpărătorul își poate exercita dreptul la reducerea proporțională a prețului sau la încetarea Contractului printr-o declarație către EVALIGHT, transmisă prin e-mal la office[at]elitedesign.ro împreună cu copia facturii de achiziție și cu dovezile aferente neconformității reclamate (fotografii, înregistrări video etc.).

 

În cazul în care Cumpărătorul obține încetarea Contractului, acesta va returna societății EVALIGHT Produsele, pe cheltuiala EVALIGHT iar EVALIGHT va rambursa prețul plătit la primirea Produselor sau a unei dovezi că Produsele au fost returnate (în cazul Consumatorilor) respectiv în termen de 14 zile  calendaristice de la primirea Produselor (în cazul Cumpărătorilor care nu sunt consumatori).

 

Cumpărătorul este obligat să respecte indicațiile de ambalare prevăzute în acești Termeni și condiții atunci când returnează Produse la EVALIGHT și va răspunde pentru orice deteriorări cauzate pe durata transportului de retur. Dacă Produsul returnat prezintă orice alte defecte față de cele sesizate de Cumpărător, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă pentru a acoperi defectele suplimentare aduse Produsului sau, în cazul în care Produsul este într-o stare ce nu ne permite re-comercializarea lui, ne rezervăm dreptul de a refuza Produsul. 

 

Dacă EVALIGHT apreciază, în mod justificat, că nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a garanției, aceasta va informa Cumpărătorul în scris, arătând motivele.